Rozumím

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací


OBCHODNÍ PODMÍNKY

firmy Conrol s.r.o.,

se sídlem: Hattalova 341 / 7, Námestovo, SR

identifikační číslo: 36 826 871

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Žiline, oddíl sro, vložka číslo 19423 / L.

pro prodej zboží prostřednictvím on - line obchodu umístěného na internetové adrese www.buggies.cz

Nakupování zboží na našich internetových stránkách mohou uskutečnit právnické i fyzické osoby za předpokladu dodržení níže uvedených pravidel.

Objednávka

1. Spotřebitel objednává výrobky a služby prodávajícího prostřednictvím obchodního systému na www.buggies.cz písemnou formou: e-mailem info@buggies.cz (včetně objednávky přes e-shop), poštou.

Takto provedená objednávka se považuje za závaznou a je v souladu se zákonem č. 108/2000 Z.z ve znění pozdějších předpisů chápána jako smlouva uzavírá na dálku.

2. Při každé objednávce musí spotřebitel uvést jméno a příjmení, poštovní a fakturační adresu, telefonní a faxové číslo, e-mail ; fyzická a právnická osoba podnikatel i IČO, DIČ, DIČ, název zboží, popis zboží, počet kusů, datum vystavení objednávky (objednávka prostřednictvím e-shopu tyto podmínky splňuje automaticky).

Tyto údaje budou ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů č. 428/2002 Z.z. použity pouze v rámci obchodního vztahu mezi prodávajícím a spotřebitelem a nebudou poskytnuty třetí osobě (s výjimkou osoby zabezpečující přepravu zboží).

3. Po doručení objednávky bude tato objednávka zaevidována v systému prodávajícího, a tehdy zároveň vzniká obchodní vztah mezi prodávajícím a spotřebitelem. Nejpozději do 24 hodin (v pracovní dny) prodávající potvrdí objednávku spotřebiteli. Od tohoto termínu je objednávka pro spotřebitele závazná.

4. Spotřebitel má právo stornovat objednávku bez poplatku. Objednávku je možné stornovat pouze písemnou formou (e - mailem). Potvrzení stornování oznámí prodávající spotřebiteli také výlučně písemnou formou. Písemná forma se vyžaduje z důvodu doložitelnosti dokladu storna pro prodávajícího a zastavení vyřizování objednávky.

I. Dodací lhůty

1. Dodací lhůty jsou pro různé druhy produktů různé. Termín dodávky nebo odběru zboží bude vždy oznámen spotřebiteli při ověřování objednávky.

2. Obecně je termín dodávky nebo odběru zboží od 1 do 30 dnů od data potvrzení objednávky.

3. Ve výjimečných případech, kdy některé druhy zboží nejsou skladem a nejsou k dispozici ani u výrobců a dovozců může být dodací lhůta delší.

II. Cena, platební podmínky a přepravné

1.     Cena produktu je stanovena ceníkem prodávajícího a je uvedena v e-shopu na www.buggies.cz. Ceny uvedené v ceníku mohou podléhat změnám i bez předchozího ohlášení. Prodávající si vyhrazuje právo změny cen před odesláním zboží v návaznosti na změny cen výrobců, dovozců apod. Platná cena produktu bude vždy oznámena při potvrzení objednávky.

2.     Spotřebitel hradí platbu dobírkou, převodem / vkladem na účet prodávajícího.

3.     Při předávání produktu platí spotřebitel cenu za produkt + dopravné a případně cenu dobírky.

4.     Způsob dopravy si volí spotřebitel sám přes formulář objednávky v e - shopu nebo při jiném způsobu komunikace. Spotřebitel si může zvolit způsob dopravy, a to:

a) Osobním odběrem (250 Kč) v depě přepravní společnosti 

b) Kurýrem  (100 Kč při objednávce do 5999,99 Kč, při objednávce nad 6000 Kč se poštovné neúčtuje, dobírka 60 Kč)

5.     Výška nákladů na dopravu bude vždy oznámena spotřebiteli při potvrzení objednávky, případně prodávající doporučí spotřebiteli levnější variantu dopravy.

III. Přebírání zboží

1.     Spotřebitel se zavazuje převzít zboží v dohodnutém termínu na adrese uvedené na objednávce.

2.     Při přebírání produktu je spotřebitel povinen zkontrolovat fyzickou neporušenost a kompletnost zásilky. Pokud je zásilka viditelně poškozena a zničena, spotřebitel je povinen bez převzetí zásilky ihned kontaktovat prodávajícího a se zasilatelskou společností sepsat Zápis o škodě na zásilce. Jakékoliv pozdější reklamace na množství a fyzické porušení produktu nebudou akceptovány.

3.     Spotřebitel nabývá vlastnická práva k produktům až uhrazením plné ceny a dalších peněžních částek dohodnutých v kupní smlouvě na dálku na účet prodávajícího. Do doby přechodu vlastnických práv z prodávajícího na spotřebitele, který má produkt v držení, má spotřebitel všechny povinnosti uschovatele věci a je povinen produkty a služby na vlastní náklady bezpečně uschovat a označit je tak, aby byly za každých okolností identifikovatelné jako produkt prodávajícího.

4.     Prodávající je oprávněn požadovat splnění závazků, zejména uhrazení ceny za produkty a služby, a to bez ohledu na to, že vlastnictví k produktu a služby ještě nepřešlo na spotřebitele.

5.     Nebezpečenstvo škody na produktech přechází na spotřebitele momentem převzetí spotřebitelem nebo jeho zmocněncem.

IV. Odstoupení od smlouvy

1.     Spotřebitel je oprávněn stornovat objednávku bez poplatku. Objednávku je možné stornovat pouze písemnou formou (e - mailem na info@buggies.cz).

2.     Spotřebitel je oprávněn bez uvedení důvodu odstoupit od smlouvy do 14 pracovních dnů ode dne převzetí zboží. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou, musí obsahovat všechny údaje sloužící k identifikaci produktu, spotřebitele a prodávajícího a musí být ve výše uvedené lhůtě doručeno spolu s produktem do sídla prodávajícího na náklady a odpovědnost spotřebitele. Náklady na vrácení produktu nese spotřebitel.

Produkt nesmí být poškozen, používán, musí být v původním obalu a spolu s produktem musí spotřebitel odevzdat všechny dokumenty týkající se předmětného produktu (návod k obsluze, záruční list, doklad o nabytí apod.), Které obdržel při jeho koupi. Spotřebitel souhlasí a bere na vědomí, že písemnou formou se v tomto případě rozumí listina o odstoupení od kupní smlouvy podepsána spotřebitelům.

Produkt se nevrací na dobírku. Takto zaslaný produkt se nepřijímá a vrací zpět.

3.     Při dodržení výše uvedených povinností spotřebitele prodávající převezme zboží zpět a do 15 dnů ode dne odstoupení smlouvy cenu zaplacenou za produkt (do ceny produktu se nezapočítává dopravné) nebo za službu nebo zálohu, který spotřebitel uhradil za produkt nebo službu, vrátí spotřebiteli předem dohodnutým způsobem zpět.

4.     Kupující nemůže odstoupit od kupní smlouvy uzavřené na dálku zejména v následujících případech:

a) pokud jde o smlouvu, jejíž součástí je i poskytnutí služby, pokud se služba začala plnit se souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.

b) pokud jde o smlouvu, jejímž předmětem je prodej produktu nebo služeb, jejichž cena závisí na pohybu cen na finančním trhu, které prodávající nemůže ovlivnit.

c) pokud jde o smlouvu, jejímž předmětem je prodej produktu zhotoveného podle osobitých požadavků spotřebitele nebo produktu určeného speciálně pro jednoho spotřebitele, nebo produktu, který vzhledem k jeho vlastnosti nelze vrátit.

5.     V případě akceptování požadavku spotřebitele na odstoupení od kupní smlouvy po lhůtě 14 pracovních dnů má prodávající právo požadovat úhradu vzniklých nákladů a smluvní pokutu ve výši 30 % z fakturované (vystavené) peněžní částky.

6.     Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku (odstoupit od smlouvy) nebo její část, pokud:

a) produkt se nevyrábí nebo se přestalo vyrábět

b) změnila se cena dodavatele produktu

c) vystavená cena produktu byla chybná

V. Záruka a servis

1.     Konkrétní záruční a servisní podmínky jsou uvedeny v příslušných záručních listech vybraných produktů, které spotřebitel obdrží při koupi produktu.

2.     Obecně, pokud v záručních listech není uvedeno jinak, je záruční doba pro plnění spotřebitelských smluv stanovena na 24 měsíců nebo shora ohraničená datem spotřeby produktu. Spotřebitelem je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Reklamovat je možné pouze produkt zakoupen a zaplacen u prodávajícího. Při uplatnění reklamace je spotřebitel povinen doručit reklamovaný produkt s fakturou nebo jiným dokladem o zaplacení produktu prodávajícímu. Při uplatnění reklamace se spotřebitel řídí pokyny uvedenými v záručním listě.

3.     Oprávnění na záruku zaniká v případě, že k chybě došlo mechanickým poškozením výrobku, provozováním výrobku v nevhodných podmínkách, neodbornou montáží, nedodržením příslušných norem ze strany spotřebitele nebo osoby, která spotřebiteli montáž prováděla, nebo pokud byl proveden zásah do výrobku jinou než oprávněnou osobou. Ze záruky jsou také vyjmuty vady způsobené živelnou pohromou a nesprávným zacházením.

4.     V případě uplatňování reklamace se spotřebiteli doporučuje telefonicky oznámit prodávajícímu, že daný produkt vykazuje vadu a jakým způsobem se projevila. Na základě těchto informací se doporučí spotřebiteli další postup při vyřizování reklamace.

VI. Závěrečná ustanovení

1.     Prodávající má právo podle charakteru objednaných produktů vyzvat spotřebitele k osobní prohlídce a osobnímu odběru produktu (vztahuje se hlavně na finančně náročnější produkt, nebo náročnější z hlediska objemu nebo hmotnosti). V těchto případech bude spotřebitel kontaktován a bude s ním dohodnut další postup. Pokud spotřebitel již uhradil kupní cenu, bude mu tato částka převedena zpět, pokud se nedohodnou jinak.

2.     Prodávající si vyhrazuje právo změny ceny. Při změně ceny prodávající kontaktuje spotřebitele. Spotřebitel má právo při takto upravených cenách objednávku stornovat.

3.     Spotřebitel prohlašuje, že před vyplněním nebo oznámením objednávky se seznámil s těmito všeobecnými podmínkami a reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.

Bez ohledu na ostatní ustanovení smlouvy, prodávající neodpovídá spotřebiteli za ušlý zisk, ztrátu příležitostí nebo žádné jiné nepřímé nebo následné ztráty v důsledku nedbalosti, porušení smlouvy nebo vzniklé jiným způsobem.

Tyto všeobecné obchodní podmínky byly formulovány a stanoveny v dobré víře, za účelem splnění zákonných podmínek a úprav korektních obchodních vztahů mezi prodávajícím a spotřebitelem. V případě, že se prokáží příslušným orgánům České republiky některá ustanovení těchto podmínek jako neplatné nebo nevynutitelné, a to zcela nebo částečně, platnost a vynutitelnost ostatních ustanovení a zbylé části příslušného ustanovení tím zůstávají nedotčeny.

Práva spotřebitele vůči prodávajícímu vyplývající ze zákona o ochraně spotřebitele č. 634/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů a zákona o ochraně spotřebitele při podomním prodeji a zásilkovém prodeji č. 108/2000 Zz ve znění pozdějších předpisů, zůstávají těmito podmínkami nedotčeny.

Právní vztahy a podmínky zde výslovně neupravené, jakož i případné spory vzniklé z neplnění těchto podmínek se řídí příslušnými ustanoveními Obchodního nebo Občanského zákoníku.

4. Prodávající a spotřebitel se dohodli, že plně uznávají komunikaci na dálku - telefonickou, faxovou (včetně ručně vypsané objednávky), elektronickou formu komunikace, zejména prostřednictvím elektronické pošty a internetové sítě jako platnou a závaznou pro obě strany.

Tyto Obchodní podmínky vstupují v platnost 01. 05. 2012.


Rychlý kontakt

+420 770 660 656

Volat můžete Po - Pá
08:00 - 16:00


Proč si vybrat nás?

  • Nejrychlejší servis

    Zboží na skladě expedujeme v nejbližší pracovní den po objednávce

  • Doprava zdarma

    Při objednávce nad 6 000 Kč

  • Jistota kvality

    Nabízíme jen ověřené značky s minimem reklamací


Značky produktů


Magazín

28.08.2013
Jak na správnou údržbu kočárku?

Stejně jako o veškeré jiné sportovní vybavení, i o kočárek je třeba se starat a věnovat mu péči,…


Důležité odkazy


Rychlé kontakty

Volat můžete Po - Pá, 08:00 - 16:00
+420 770 660 656
Na vaše e-mailové dotazy odpovídáme v pracovních dnech nejpozději do 24 hodin.